Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu https://flexdevacademy.pl/, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 6, 61 – 131 Poznań, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000940020, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dalej jako FlexDev.

 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. Ponadto Polityka reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k.

 3. Nadrzędnym celem Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

 

§2 Zasady zbierania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe będą:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

§3 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych (umowy, kontrahenci, formularz kontaktowy)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940020

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: academy@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 733 404 049.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu wysłania oferty – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w formularzu kontaktowym, prowadzenia korespondencji z zainteresowanym – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest bieżący kontakt z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  3. w celu realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  4. w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych – na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  5. a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności trenerom prowadzącym szkolenia, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą informatyczną, usługi hostingowe, usługi księgowe, usługi związane z udostępnieniem systemów/programów informatycznych, usługi bieżącej obsługi administracyjnej.

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z podmiotów udostępniających systemy informatyczne (Microsoft). Przekazanie danych do państw trzecich następuje w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu.

 7. Posiadają Państwo:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  3. prawo wniesienia sprzeciwu,

  4. prawo do cofnięcia zgody – przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności dokonane przed cofnięciem.

 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania tych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Podanie danych osobowych w celu wysłania oferty, nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wysłanie oferty czy też udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w formularzu kontaktowym.

 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 11. Podczas niektórych kursów może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa lub filmowa, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych Administratora, m.in. umieszczona w mediach społecznościowych Administratora lub na stronach internetowych Administratora. W razie wykonywania takiej dokumentacji, Administrator poinformuje o tym fakcie Kursantów i odbierze stosowne zgody, o ile będą wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące. Kursant ma prawo odmówić udostępnienia swojego wizerunku.

 12. Adres e-mail Kursantów będzie widoczny dla pozostałych Kursantów z danej grupy zajęciowej w celu prowadzenia bieżących zajęć oraz współpracy grupowej (w celu wykonania umowy z uwagi na charakter prowadzonych zajęć).

 

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane jako reprezentantów, pracowników/współpracowników swojego Klienta/Kontrahenta, udostępnione Administratorowi w celach bieżącej obsługi umowy, wiążącego nas stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem zawartej umowy, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940020

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: academy@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 733 404 049.

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji następujących celów:

  1. realizacja umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą – tj. na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. spełnienie wymogów ustawowych, tj. wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – tj. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  3. realizacja prawnie uzasadnionych celów Administratora jakimi są ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, ewentualnie wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne – (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Administrator może przetwarzać również dane osobowe, które uzyska w korespondencji email. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wskazanego w niniejszym punkcie. Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od tematyki wiadomości email – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą informatyczną, usługi hostingowe, usługi księgowe, usługi związane z udostępnieniem systemów/programów informatycznych, usługi bieżącej obsługi administracyjnej.

 6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z podmiotów udostępniających systemy informatyczne (Microsoft). Przekazanie danych do państw trzecich następuje w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne.

 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, powyższy okres może być wydłużony.

 8. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.

 9. Administrator może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

 10. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 11. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem.

 13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

§4 Profilowanie i pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.

 4. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o Użytkowniku to m.in.:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,

  2. stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich samodzielnego wyłączenia.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie do ustawień plików cookies lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookies zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

§5 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Sklep, region, w którym znajduje się Użytkownik, z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik.

 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Sklepu i podniesienia komfortu jego użytkowania.

 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Przekazywanie danych w takiej sytuacji oparte jest o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę https://flexdevacademy.pl/ w zakładce Polityka prywatności.