Regulamin

REGULAMIN  KURSÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE „OD PODSTAW”

 

I.           POSTANOWIENIA WSTĘPNE;

DEFINICJE

1.       Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w Kursach podnoszących kwalifikacje opisanych jako „od podstaw” organizowanych przez Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940020, REGON 52071992900000, NIP 7822905328.

2.       Udział w Kursach wymaga akceptacji Regulaminu, zawarcia umowy o udział w Kursie oraz uiszczeniu opłaty za udział w Kursie. Szczegółowe zasady rejestracji i warunki udziału opisane zostały w rozdziale II Regulaminu.

3.       Opisy i program Kursów zawarte są na stronie internetowej flexdevacademy.pl i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

4.       Ilekroć́ w Regulaminie jest mowa o:

1)      Organizator – należy przez to rozumieć́ Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940020, REGON 52071992900000, NIP 7822905328;

2)      Kliencie lub Kursancie– należy przez to rozumieć́ osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Organizatorem umowę o udział w Kursie;

3)      Kursie – należy przez to rozumieć odpłatną usługę będącą w ofercie Organizator, zamieszczonej na stronie internetowej flexdevacademy.pl polegającą na prowadzeniu zajęć z określonej dziedziny (w szczególności z testowania, programowania, itp.);

4)      Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora;

5)      Umowa – dokument zawierany po dokonaniu zgłoszenia Klienta między Klientem a Organizatorem, regulującym wzajemne prawa i obowiązki Stron, przedmiot Kursu oraz sposoby i terminy płatności, wraz z załącznikami, w tym niniejszym Regulaminem;

6)      Trener – osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, wyznaczana przez Organizatora do prowadzenia zajęć w czasie Kursu oraz przeprowadzania weryfikacji umiejętności Kursantów.

 

 

II.         REJESTRACJA;

ZAWARCIE UMOWY

1.         Zgłoszenie zamiaru zawarcia umowy należy przesłać do Organizatora w następujący sposób:

1)    poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Organizatora flexdevacademy.pl

2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres academy@flexdevgroup.com

2.         W przypadku określenia przez Organizatora w opisie Kursu minimalnych wymagań́, Klient poprzez przesłanie zgłoszenia oświadcza, że spełnia podane warunki lub deklaruje, że spełni je do dnia rozpoczęcia Kursu.

3.         Po nadesłaniu zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy, Organizator prześle do Klienta, na wskazany w zgłoszeniu, projekt umowy o udział w Kursie wraz z regulaminem oraz programem Kursu, które stanowić będą załączniki do Umowy.

4.         Kursant zobowiązany jest zapoznać się z treścią przesłanych dokumentów, opatrzyć je podpisem (własnoręcznym lub podpisem elektronicznym) i niezwłocznie odesłać Organizatorowi.

5.         W chwili dokonania zgłoszenia udziału przez Klienta, Organizator dokonuje rezerwacji miejsca na Kursie dla Klienta. Klient zobowiązany jest do dostarczenia podpisanych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Organizatora. W razie niedostarczenia dokumentacji, rezerwacja zostanie anulowana, a udział w Kursie nie będzie dłużej zarezerwowany. O anulacji rezerwacji, Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną.

6.         Kursant zobowiązany jest do wniesienia opłaty za Kurs w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. W razie opóźnienia w dokonaniu płatności, zastosowanie mają przepisy art. 481 kodeksu cywilnego, a Organizator uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

7.         W razie dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie na mniej niż 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Kursu, opłata za udział w Kursie płatna jest niezwłocznie, najpóźniej do 3 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kursu.

8.         Po otrzymaniu zapłaty za uczestnictwo w Kursie, Organizator prześle do Kursanta wiadomość e-mail z informacją o zaksięgowaniu wpłaty oraz instrukcjami dotyczącymi udziału w Kursie.

 

 

III.     OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA I PROWADZENIA KURSÓW

1.         Warunkiem udziału w Kursie jest:

1)    Zawarcie Umowy na zasadach opisanych w rozdziale II;

2)    Uiszczenie pełnej opłaty za Kurs przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora;

3)    Posiadanie sprzętu, oprogramowania, łącza internetowego, według wymagań technicznych dla danego Kursu opisanych szczegółowo na stronie internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej danego Kursu. Kursant jest zobowiązany do weryfikacji spełnienia wymagań technicznych najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o udział w Kursie. Jednocześnie, Kursant zobowiązany jest do instalacji wszystkich wymaganych programów, zgodnie z instrukcjami Organizatora, przed rozpoczęciem Kursu.

2.         Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1. powyżej stanowi przesłankę̨ do niedopuszczenia Kursanta do udziale w Kursie. W takim przypadku Organizator będzie zwolniony z obowiązku realizacji świadczenia usług na rzecz Kursanta, w związku z czym zwróci mu uiszczone opłaty za uczestnictwo w Kursie.

3.         W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera prowadzącego dane zajęcia. W sytuacji takiej Trener realizujący Kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

4.         Brak udziału przez Kursanta w zajęciach nie jest równoznaczny z rezygnacją z Kursu.

 

 

IV.        PRZEBIEG KURSU

1.         Organizator zobowiązuje się̨ do przeprowadzania Kursów w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie oraz opisem Kursu dostępnym na stronie internetowej flexdevacademy.pl a także ze szczegółowym programem Kursu (uwzględniający tematykę poszczególnych zajęć, terminy, czas trwania) przekazywanym Kursantom po spełnieniu warunków uczestnictwa w Kursie.

2.         Organizator zobowiązuje się̨ zapewnić́ wykwalifikowanych Trenerów.

3.         Niezależnie od postanowień zawartych w rozdziale III ust. 1 pkt. 3 powyżej, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Kursu Kursant otrzyma od Organizatora wiadomość́ e-mail ze szczegółowymi wytycznymi, jak przygotować́ się̨ do udziału w Kursie. Kursant zobowiązany jest do zainstalowania poleconych w instrukcji programów i zapoznania się̨ z materiałami szkoleniowymi, jeśli takie zostały dołączone. W razie nieotrzymania wiadomości od Organizatora, Kursant zobowiązany jest zgłosić́ ten fakt Organizatorowi.

4.         Ostateczny program Kursu realizowany podczas zajęć́ może się̨ nieznacznie różnić́ od tego dostępnego na stronie internetowej ze względu na konieczność dostosowania tempa, poziomu trudności do poziomu zaawansowania grupy.

5.         Wprowadzenie zmian w programie Kursu możliwe jest także na wniosek grupy, o ile zmiany te nie będą istotnie wpływać na tematykę zajęć i zakres Kursu.

 

 

V.         ZAKOŃCZENIE KURSU;

UZYSKANIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU

1.         Warunkami ukończenia Kursu i uzyskania świadectwa ukończenia Kursu są:

1)    Aktywny udział w zajęciach, w tym w zajęciach online, przez co rozumie się udostępnienie obrazu swojej osoby z kamery internetowej,

2)    Obecność na co najmniej 80% zajęć;

3)    Uzyskanie pozytywnej oceny od trenera z każdego z modułów. Przy usprawiedliwionej nieobecności na danym module, Kursant jest zobowiązany ustalić z Trenerem sposób uzupełnienia oraz potwierdzenia wiedzy.

4)    O ile dotyczy danego Kursu - przystąpienie do egzaminów w sposób i w terminach określonych przez Organizatora oraz ich zaliczenie. Nieprzystąpienie do egzaminu oznacza jego niezaliczenie. W razie wątpliwości Organizatora co do samodzielności Kursanta, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ponownej weryfikacji samodzielności Kursanta, w szczególności w ramach rozmowy Kursanta z Trenerem;

5)    O ile dotyczy danego Kursu – wykonanie przez Kursanta projektu końcowego zgodnie z wymaganiami dla danego Kursu oraz obrona projektu końcowego.

2.         Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 powyżej, Kursant uprawniony jest do otrzymania świadectwa ukończenia Kursu. Świadectwo wydane zostanie w formie pisemnej osobiście (do odbioru w siedzibie Organizatora) lub przesłane zostanie na wskazany przez Kursanta adres korespondencyjny.

3.         Organizator oświadcza, że świadectwo ukończenia Kursu jest wewnętrznym dokumentem Organizatora i nie ma mocy urzędowej, a także, że nie gwarantuje, że ukończenie Kursu stanowić będzie podstawę zatrudnienia Kursanta u Organizatora lub jakiegokolwiek innego podmiotu działającego w branży, której dotyczy zakres Kursu.

 

 

VI.        MATERIAŁY SZKOLENIOWE

1.         Kursant zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych od Organizatora materiałów szkoleniowych, w tym materiałów w formie cyfrowej. Kursant nie jest także upoważniony do ujawniania komukolwiek schematu przebiegu zajęć (w tym w szczególności do udostępniania osobom trzecim treści przekazywanych w czasie zajęć zdalnych poprzez umożliwianie takim osobom udziału w zajęciach, nagrywanie zajęć, i tym podobnych czynności).

2.         Kursant zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów otrzymanych od Organizatora osobom trzecim.

3.         Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania materiałów szkoleniowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby udziału w Kursie. Oznacza to w szczególności zakaz wykorzystywania materiałów dla celów komercyjnych własnych i cudzych.

 

 

VII.       ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ;

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.         Kursant będący konsumentem (tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić́ od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.         Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować́ Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną na adres academy@flexdevgroup.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować́ termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kursant wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

3.         W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Kursantowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kursanta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się̨ na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z wyjątkiem ewentualnych opłat poniesionych przez Kursanta w związku z dokonywaniem płatności (opłaty bankowe; opłata za przekaz pieniężny).

4.         Kursant niebędący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta (zob. ust. 1 powyżej), może zrezygnować z udziału w Kursie. O tym fakcie Kursant zobowiązany jest poinformować Organizatora drogą e-mailową na adres: academy@flexdevgroup.com .W razie złożenia oświadczenia o rezygnacji najpóźniej na 20 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, Organizator zwróci Kursantowi opłatę w wysokości 90% kosztów Kursu; w razie złożenia oświadczenia o rezygnacji po tym terminie, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za udział w Kursie.

5.         Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu, jeśli:

1)    Nie zbierze się minimalna liczba Kursantów (tj. min. 7 osób);

2)    Z przyczyn niezależnych od Organizatora niemożliwe będzie przeprowadzenie Kursu (w szczególności z uwagi na obowiązujące ograniczenia lub zakazy ustawowe).

6.         O odwołaniu Kursu każdy Kursant zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora.

7.         Organizator zobowiązuje się poinformować o odwołaniu Kursu nie później niż na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

8.         W przypadku odwołania Kursu, Organizator zobowiązuje się̨ do zwrotu wniesionej przez Kursanta opłaty w terminie do 14 dni, chyba że Kursant wyrazi w drodze wiadomości elektronicznej wolę udziału w innym Kursie prowadzonym przez Organizatora lub w innym terminie niż pierwotnie uzgodniony przez Strony.

 

 

VIII.     PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH;

WIZERUNEK

1.       W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

a.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Academy by „FlexDev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940020

b.       W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: academy@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 733 404 049.

c.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

                                                                                       i.       w celu realizacji umowy – na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

                                                                                     ii.      w celach realizacji obowiązków prawnych, w tym podatkowych, księgowych – na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

                                                                                    iii.      w celu prowadzenia korespondencji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontakt z osobami zainteresowanymi jego usługami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

                                                                                    iv.      a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d.       Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności trenerom prowadzącym szkolenia, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą informatyczną, usługi hostingowe, usługi księgowe, usługi związane z udostępnieniem systemów/programów informatycznych, usługi bieżącej obsługi administracyjnej.

e.       Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z podmiotów udostępniających systemy informatyczne (Microsoft). Przekazanie danych do państw trzecich następuje w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne.

f.        Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

g.       Posiadają Państwo:

                                                                                       i.      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

                                                                                     ii.      prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

                                                                                    iii.      prawo wniesienia sprzeciwu.

h.       Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa,  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

i.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji współpracy. Bez podania tych danych nawiązanie współpracy nie będzie możliwe.

j.         Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

2.         Podczas niektórych Kursów może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa lub filmowa, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczona w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronach internetowych Organizatora. W razie wykonywania takiej dokumentacji, Organizator poinformuje o tym fakcie Kursantów i odbierze stosowne zgody, o ile będą wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące. Kursant ma prawo odmówić udostępnienia swojego wizerunku.

3.         Adres e-mail Kursantów będzie widoczny dla pozostałych Kursantów z danej grupy zajęciowej w celu prowadzenia bieżących zajęć oraz współpracy grupowej (w celu wykonania umowy z uwagi na charakter prowadzonych zajęć).

 

 

IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

2.         Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

3.         Zmiany w Regulaminie obowiązują̨ tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

4.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą̨ przez sąd właściwy dla Organizatora, o ile stroną Umowy nie jest konsument.

5.         Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie e-mailowej na adres academy@flexdevgroup.com najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Kursantowi odpowiedź na reklamację.